405392

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:30:03

O projekcie

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE...

Projekt pn.: "ZIP – ZOSTAŃ INŻYNIEREM PRZYSZŁOŚCI" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Projektem objęci zostaną studenci i studentki studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Studia na tym kierunku prowadzone są w dwóch lokalizacjach: Gliwice i Rybnik.
Projekt zakłada udział osób zrekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej nr XIX/167/09/10 i ogólnymi kryteriami rekrutacji.

Wsparcie obejmie grupę:
 1. do 50% studentów mających najlepsze wyniki w nauce - semestralne stypendia motywacyjne przyznane na podstawie odrębnego Regulaminu
 2. 30% studentów o najsłabszych wynikach z poszczególnych przedmiotów objętych programem wyrównawczym (wg. wyników testu kompetencyjnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych), którego celem jest wyrównanie poziomu edukacji kierunkowej, prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. studentów biorących udział w:
  1. projektach przemysłowych oraz utworzonych zespołach mentorskich
  2. szkoleniach
  3. praktykach
  4. stażach krajowych i zagranicznych
  5. szkołach letnich

Ponadto projekt zakłada również prowadzenie:
  1. wykładów zapraszanych prowadzonych przez praktyków (tj. przedstawicieli przemysłu) celem zachęcenia studentów do praktycznego wykorzystania wiedzy oraz uzupełnienie ich wiedzy specjalistycznej poprzez współpracę z przedstawicielami zewnętrznych jednostek naukowych/badawczych/naukowo-badawczych
  2. szkoleń z przedsiębiorczości celem wzmocnienia umiejętności miękkich oraz zaradności studentów
  3. szkolenia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Okres realizacji projektu: 1.10.2012 – 31.12.2015 r.
 
Planowana liczba osób objętych wsparciem: 227 studentów