405404

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:47:35

Tematy projektów - semestr III

W semestrze III w ramach projektów mentorskich planowane jest uruchomienie 20 grup mentorskich. Każda grupa wypracuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych zajęć. Z tego 30 godzin będzie przeprowadzonych z opiekunem akademickim na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej, a 30 godzin z opiekunem przemysłowym w przedsiębiorstwie. Grupy będą liczyć 3-6 osób. W zajęciach mogą brać udział studenci oraz studentki II-go roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Więcej o warunkach uruchomienia grup oraz o zasadach rekrutacji do projektów mentorskich w "Regulaminie projektów mentorskich" oraz w Aneksach do Regulaminu.

Termin realizacji: rok akademicki 2013/2014

UWAGA!!!
Tematy 1,2,3,5,6,8,9,11,20 realizowane będą w semestrach III i IV w łącznym wymiarze 60 godz./mentora

Tematy 4,7,10,12,13-19 reazlizowane będą
w semestrze III w wymiarze 30 godz./mentora
(planowana kontynuacja w semestrze IV)
  
Tematy projektów mentorskich

1. Elektroniczna ochrona lotnisk

Opis projektu:
praca z systemem ochrony lotniska
integracja systemu radarowego Navetch Witness z systemem radiokomunikacji TETRA


2. Oprogramowanie lotniskowe - na przykładzie aplikacji w języku Java i C Sharp

Opis projektu:
• praca nad systemem do odprawy pasażerów lotnisk
• tworzenie oprogramowania w języku Java


3. Konfigurowanie urządzeń dostępowych dla usług IP VPN oraz programowanie z wykorzystaniem usług IP VPN

Opis projektu:
• prezentacja usług telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem
• charakterystyczne elementy usług IP VPN
• konfiguracja routera Provaidera
• konfiguracja routera Klienta
• odbiór usługi


4. Architektura i projektowanie nadrzędnych systemów sterowania ruchem kolejowym – mentor przemysłowy

Opis projektu:
• architektura oprogramowania systemów nadrzędnych
• modelowanie UML - przypadki użycia
• podział funkcji systemów sterowania ruchem kolejowym
• architektura danych
• bezpieczeństwo - architektura dwukanałowa
• interfejsy pomiędzy systemami
• przetwarzanie danych
• interfejs graficzny użytkownika
• specyfikacja sprzętowa i programowa
• testowanie i integracja systemu
• problemy ochrony i bezpieczeństwa systemów


5. Aplikacja rejestracji godzin czasu pracy na urządzenia mobilne (tablety) w oparciu o platformę Phone Gap oraz technologie HTML5 i Java Script

Opis projektu:
• analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
• stworzenie formatki prezentującej liczbę przepracowanych godzin pracownika w projekcie
• stworzenie formatki edycji i dodawania godzin w projekcie
• testy funkcjonalne


6. Stworzenie internetowego systemu komunikacji w ramach minimum 60 podzespołów i maksymalnie 1500 użytkowników w jednostce

Opis projektu:
• oprogramowanie współpracy podzespołów z uwzględnieniem potrzeby wyróżnienia zespołów nadrzędnych
• stworzenie jednolitego systemu w ramach dostępnej aplikacji google z 1500 kontami użytkowników
• rozgraniczenie możliwości podzespołów oraz uwzględnienie w ramach podzespołów hierarchiczność zarządzania oraz ustawę o ochronie danych osobowych
• oprogramowanie punktu obsługi pojedynczego podzespołu
• sporządzenie dokumentacji opisowej stworzonego systemu


7. Tworzenie specyfikacji testów oraz scenariuszy testowych na potrzeby systemu ETCS

Opis projektu:
• zasady komunikacji pomiędzy urządzeniami pokładowymi a urządzeniami przytorowymi ETCS
• zapoznanie się z wymaganiami systemu
• aspekt bezpieczeństwa
• interpretacja wymagań systemu
• tworzenie specyfikacji testów na podstawie wymagań
• tworzenie scenariuszy testowych
• weryfikacja przypadków testowych


8. Nowoczesne automatycznie zamykane przejazdy kolejowe - wprowadzenie do systemu wraz z budową modelu

Opis projektu:
• wprowadzenie do systemu: cel stosowania, kategorie przejazdów, warstwa sprzętowa i programowa, urządzenia tworzące system, współpraca z innymi systemami kolejowymi
• omówienie zrealizowanej przykładowej aplikacji automatycznego przejazdu kolejowego
• prezentacja procesu wytwarzania systemu automatycznego przejazdu kolejowego – wydział produkcji
• zdefiniowanie wymagań dla modelu, podział prac
• prace laboratoryjne – budowa modułów
• integracja modelu wraz z uruchomieniem
• testowanie modelu


9. Rozwój wysoko dostępnej aplikacji webowej pozwalającej na zarządzanie danymi medycznymi

Opis projektu:
• stworzenie interfejsu webowego (front-end) umożliwiającego podgląd oraz edycję danych pacjenta ośrodka terapii behawioralnej
• wykonanie raportu opisującego wymagania merytoryczne dla komercyjnej implementacji rozwiązania w modelu SAAS
• przybliżenie studentom zakresu obowiązków na stanowisku: front-end developer
• wprowadzenie do technologii front-end: jQuery, PHP
• nabycie praktycznej wiedzy z zakresu pracy grupowej w projekcie typu start-up
• nauka pracy w modularnym środowisku projektowym - interakcje między technologiami oraz ich implikacje dla komunikacji w zespole

 
10. Opracowanie ogólnodostępnej platformy edukacyjnej wraz z biblioteką specjalizowanych narzędzi wspomagających proces zdalnego nauczania we wskazanych (danych) dziedzinach nauki

Opis projektu:
• przegląd istniejących i wykorzystywanych obecnie rozwiązań w dziedzinie zdalnego nauczania oraz wyszczególnienie ich zalet i wad
• zdefiniowanie potencjalnych możliwości użycia platformy oraz wskazanie brakujących w niej mechanizmów
• zaimplementowanie biblioteki wybranych narzędzi (z użyciem języków PHP, Java, JavaScript oraz systemu PostgreSQL), wspomagających proces zdalnego nauczania
• zaprojektowanie i wypełnienie treścią przykładowego kursu, wykorzystującego opracowane narzędzia


11. Bezpieczeństwo systemów bazodanowych oraz projektowanie i optymalizacja wydajnościowa baz danych

Opis projektu:
• praktyczne przedstawienie mechanizmów bezpieczeństwa w nowoczesnych systemach bazodanowych – w oparciu o MS SQL Server 2012
• zapoznanie z rodzajami zagrożeń oraz sposobami ich zapobiegania


12. Generator danych symulacyjnych

Opis projektu:
• zapoznanie z środowiskiem CAN/CAPL
• obsługa baz danych
• integracja generatora z istniejącymi symulacjami


13. Obsługa symulatora zachowanie wejść/wyjść

Opis projektu:
• zapoznanie z środowiskiem CAN/CAPL,LABVIEW
• tworzenie panelu użytkownika
• obsługa USB


14. Przetwarzanie danych, interpretacja oraz raportowanie wyników testów funkcjonalnych w motoryzacji

Opis projektu:
• rozszerzenie możliwości platformy programistycznej Eclipse.
• użycie zaawansowanych bibliotek języka skryptowego Python.
• komunikacja z bazami danych w raportach testów funkcjonalnych (Change Synergy)
• rozwinięcie problemu parsowania danych zapisanych w formacie znaczników
• automatyczna generacja metryk wykonanych testów funkcjonalnych


15. Przegląd aplikacji, narzędzi wspierających zarządzanie sprzętem wykorzystywanym w testach funkcjonalnych w motoryzacji

Opis projektu:
• zarządzanie sprzętem, analiza dostępnych aplikacji oraz narzędzi.
• bazy danych, inne narzędzia umożliwiające współdzielenie danych zapisanych na serwerze
• integracja bazy danych z aplikacjami informującymi grupę pracowników o przydzielonym sprzęcie


16. Integracja systemu testowego opartego o aplikacje CANoe z różnymi platformami sprzętowymi

Opis projektu:
• optymalizacja systemu pomiarowego
• wizualizacja stanu wejść/wyjść w aplikacji CANoe firmy Vector
• obsługa błędów aplikacji powstałych w czasie pomiarów
• określenie możliwości współdziałania aplikacji firmy Mathworks z aplikacjami firmy Vector


17. Sprawdzenie możliwości współdziałania aplikacji LabView z aplikacją Canoe

Opis projektu:
• wymiana danych w pomiędzy aplikacją Labview a CANoe
• określenie warstwy pośredniej Ethernet/DLL
• określenie protokołu wymiany danych


18. Konwerter plików opisujących diagnostykę samochodową

Opis projektu:
• basic XML
• obsługa kodów błędów – DTC
• obsługa zapisu danych do pamięci
• format ODX – uniwersalny kontener danych diagnostycznych


19. Integracja modułu komunikacji bezprzewodowej z systemem testowym

Opis projektu:
• użycie protokołu wymiany danych
• stworzenie aplikacji/biblioteki dołączanej dynamicznie
• wykorzystanie LabView jako narzędzia do odbioru wiadomości radiowych


20. Opracowanie modeli matematycznych dynamiki ruchu statków powietrznych wraz z ich implementacją do graficznego silnika czasu rzeczywistego oraz przeprowadzeniem testowych symulacji numerycznych

Opis projektu:
podstawy pilotażu statków powietrznych
analiza dostępnych modeli matematycznych dynamiki lotu
analiza zastosowań w gotowych symulatorach lotu