405423

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:18:21

Tematy projektów - semestr V

W semestrze V w ramach projektów mentorskich planowane jest uruchomienie 15 grup mentorskich. Każda grupa wypracuje w ramach projektu dwusemestralnego w każdym semestrze 60 godzin lekcyjnych zajęć. Z tego 30 godzin będzie przeprowadzonych z opiekunem akademickim na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej oraz w CKI w Rybniku, a 30 godzin z opiekunem przemysłowym w przedsiębiorstwie. Grupy będą liczyć 3-6 osób. W zajęciach mogą brać udział studenci oraz studentki III-go roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Więcej o warunkach uruchomienia grup oraz o zasadach rekrutacji do projektów mentorskich w "Regulaminie projektów mentorskich" oraz w Aneksach do Regulaminu.

Termin realizacji projektów: V i VI semestr
Temat 01 – Tworzenie interfejsów wykorzystujących API mojepanstwo.pl

Opis projektu:

 1. Grupa zdobędzie wiedzę z zakresu przetwarzania danych publicznych poprzez wykorzystanie największego otwartego zbioru danych publicznych w Polsce mojepanstwo.pl
 2. Zajęcia poświęcone będą projektowaniu usług (w szczególności na urządzenia mobilne) opartych o innowacje społeczne i prowadzone będą według formuły problem > pomysł > prezentacja > próba > prototyp
 3. Grupa zdobędzie umiejętności z zakresu wykorzystywania API z mojepanstwo.pl tworzenia interfejsów w językach Ruby, Java, PHP

Temat 02 – GRAILS - koniec poszukiwań. Budowanie nowoczesnych, wyrafinowanych i solidnych aplikacji internetowych w rekordowym czasie!

Opis projektu:

 1. Wprowadzenie do języka programowania Groovy
 2. Wprowadzenie do frameworku Grails
 3. Tworzenie prostej aplikacji internetowej
 4. Git
 5. Continous Integration
 6. BDD/TDD
 7. AngularJS

Temat 03 – Programowanie w wirtualnej rzeczywistości

Opis projektu:

Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego na bazie oprogramowania Quazar3D


Temat 04 - Analiza i zaprojektowanie procesów uszczelniających pozyskiwanie danych na potrzeby rozliczania usług oraz opracowanie i przygotowanie raportów kontrolnych

Opis projektu:

Zajęcia poprowadzą uczestników po pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania, dotykając obszarów:

 1. Zarządzanie projektami
 2. Zarządzanie wymaganiami
 3. Analiza modelu danych
 4. Projektowanie rozwiązania
 5. Wykorzystanie UML w praktyce
 6. Opracowanie zapytań w języku SQL na bazie danych Oracle
 7. Budowa procesów kontrolnych w ProC

Efektem pracy będą procesy kontrolne spełniające zidentyfikowane w trakcie trwania zajęć wymagania. Uczestnicy poznają tajniki zarządzania projektem i rozwiązywania zagadnień architektonicznych.


Temat 05 – Mobilne rozpoznawanie tekstów dla dokumentów

Opis projektu:

Język programowania C#. Projekt składa się z dwóch części:

 1. aplikacji na urządzenie mobilne (najlepiej Windows Phone 8) - aplikacja powinna umożliwić zrobienie zdjęcia dla dokumentu a następnie poprzez dostępne serwisy wysłać je na serwer. Urządzenie mobilne po otrzymaniu wyniku powinno prezentować dane dokumentu w postaci tekstowej
 2. część serwerowa - w części serwerowej należy wykonać komunikację z urządzeniem mobilnym. Po odebraniu zdjęcia, przy pomocy gotowych bibliotek OCR, należy rozpoznać teksty dokumentu, a następnie odesłać poprzez serwisy do aplikacji klienckiej

Temat 06 – MENU - aplikacja www

Opis projektu:
Aplikacja wykonana w technologi MVC, język programowania C#. Baza danych MSSQL. Program umożliwia sprawdzenie menu oraz informacji o zarejestrowanych restauracjach. Możliwa prosta rejestracja potwierdzana mailowo w celu otrzymywania wiadomości typu "newsletter". Po zalogowaniu w zależności od uprawnień użytkownika można:

 1. zarządzać kontami użytkowników
 2. modyfikować konta restauracji (menu, informacje, itd.)
 3. przygotowywać wiadomości typu "newsletter"

Temat 07 – Aplikacje mobilne systemu Andorid w .net

Opis projektu:

 1. Zapoznanie się z narzędziem Xamarin,
 2. Implementacja przeglądarki zdjęć:

  - Przeglądanie/opisywanie/oznaczanie zdjęć
  - Zakładanie albumów
  - Prosta obróbka zdjęć
  - Zapis / odczyt danych z katy pamięci oraz pamięci urządzenia

 3. Przygotowanie paczki instalacyjnej dla systemu ANDOID

Temat 08 – Webowa aplikacja do planowania prac w projekcie IT w oparciu o bibliotekę AngularJS oraz technologie HTML5 i JavaScript

Opis projektu:

 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 2. Opracowanie modelu danych gromadzonych w aplikacji
 3. Opracowanie projektu GUI dla tworzonej aplikacji
 4. Stworzenie formatki prezentacji list projektów/zadań/pracowników
 5. Stworzenie formularza dodawania/edycji/usuwania projektu/zadania/pracownika
 6. Walidacja wprowadzanych/usuwanych danych
 7. Prezentacja zapisanego planu pracy w postaci kalendarza
 8. Testy aplikacji, dokumentacja

Temat 09 – Gra na urządzenia obsługujące Windows 8 z wykorzystaniem Windows Store

Opis projektu:

 1. Treść: gra planszowa lub zręcznościowa wykorzystująca funkcjonalność urządzenia np. akcelerometr
 2. Współudział w opracowaniu koncepcji projektu (analiza)
 3. Realizacja projektu z podziałem na role projektowe (każda osoba odegra każdą rolę: projektant, designer, developer, tester)
 4. Publikacja produktu w sklepie Windows

Temat 10 – Przygotowanie aplikacji www wspierającej zarządzanie projektem informatycznym, realizowane przy użyciu technologii webowych opartych o ASP.NET MVC 6

Opis projektu:

 1. Analiza i zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektem informatycznym
 2. Projektowanie interfejsu użytkownika
 3. Projektowanie architektury rozwiązania
 4. Implementacja rozwiązania wykorzystując ASP.MVC 6, .Net Framework 4.5, Entity Framework 6, Unity, Moq wykorzystując podejście TDD
 5. Testy funkcjonalne oprogramowania
 6. Testy ergonomii interfejsu użytkownika
 7. Testy automatyczne rozwiązania

Temat 11 – Nowoczesne rozwiązania informatyczne stosowane w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

Opis projektu:

 1. Rozszerzenie wiedzy o bibliotece WPF
 2. Podstawowe elementy graficzne stosowane w systemach nadrzędnych
 3. Projektowanie ergonomicznego interfejsu użytkownika
 4. Omówienie sposobów uwiarygodnienia prezentacji grafiki
 5. Omówienie zasad programowania równoległego i asynchronicznego
 6. Stosowanie wzorca MVP
 7. Stosowanie wzorca MVVM
 8. Serializacja i deserializacja danych
 9. Łączność przez Socket – TCP/IP i UDP
 10. MOM – Message Oriented Middleware – wstęp i konfiguracja
 11. Wprowadzenie do testowania oprogramowania
 12. Testy jednostkowe – Unit Testy
 13. Programowanie TDD

Temat 12 – Zdalne sterowanie urządzeniem mobilnym na potrzeby testów systemów Automotive

Opis projektu:

Projekt ma na celu rozbudowanie istniejącego środowiska testowego o możliwość kontrolowania tabletu/smartphone'a poprzez interfejs WiFi lub USB. Jednostka sterująca przebiegiem testu powinna mieć możliwość kontrolowania urządzenia mobilnego opartego na systemie Android, Windows Mobile lub iOS. W zależności od wybranego rozwiązania powinny powstać aplikacja klient/serwer na PC i telefon. Sterowanie powinno odbywać się przez protokół JSON-RPC lub XML-RPC. Urządzenie to będzie wykorzystywane do testowania komunikacji Bluetooth z samochodowym systemem multimedialnym

 1. Wybór systemu operacyjnego (Android, Windows Mobile, iOS lub inny)
 2. Wybór medium komunikacyjnego (WiFi, USB)
 3. Implementacja podstawowej funkcjonalności (wybieranie numeru)
 4. Implementacja zaawansowanych funkcjonalności
 5. Testy wykonanej aplikacji na minimum 3 różnych telefonach i tabletach
 6. Integracja z istniejącym środowiskiem testowym (JSON-RPC, XML-RPC)

Temat 13 – Aplikacja rozpoznająca kody QR w obrazie z kamery w czasie rzeczywistym i nanosząca w jego miejsce informację tekstową

Opis projektu:

 1. Projekt funkcjonalności (Use-case, wymagania funkcjonalne, diagram stanów)
 2. Realizacja funkcjonalności wykrywania kodu QR w obrazie
 3. Realizacja funkcjonalności nanoszenia informacji tekstowej na obraz
 4. Wprowadzenie do programowania pod Windows Phone 8.0 (opis dostępnych komponentów oraz narzędzi)
 5. Implementacja algorytmu w aplikacji pod Windows Phone 8.0
 6. Scalenie funkcjonalności i dopracowanie wydajności

Temat 14 – Program użytkowy do systemu Windows 8 z wykorzystaniem Windows Store

Opis projektu:

 1. Możliwe obszary funkcjonalne: wykorzystujące obraz, zapewniające bezpieczny schowek dla danych typu PIN czy hasła
 2. Współudział w opracowaniu koncepcji projektu (analiza)
 3. Realizacja projektu z podziałem na role projektowe (każda osoba odegra każdą rolę: projektant, designer, developer, tester)
 4. Publikacja produktu w sklepie Windows

Temat 15 – Architektura aplikacji osadzonych w chmurze na przykładzie aplikacji zarządzania zasobami w firmie

Opis projektu:

 1. Przygotowanie i omówienie modelu domeny biznesowej
 2. Architektura oraz infrastruktura rozwiązania
 3. Implementacja modelu (części biznesowej) oraz testy jednostkowe
 4. Implementacja interfejsu użytkownika aplikacji klienckiej
 5. Osadzenie aplikacji w chmurze

Słowa kluczowe: Wzorce projektowe, Domain Driven Development (DDD), Command Query Responsibility Separation (CQRS), Microsoft Azure, Test driven development (TDD)